Skip to main content
  • Pastoralia 108: Leven op beloften.

    Pastoralia 108: Leven op beloften.

15 oktober 2020

Bijbeltekst: Mattheüs 6 : 25 t/m 34.

Maak jij je zorgen over je toekomst ? Heb ik straks nog wel een baan? Hoe zal het gaan met mijn bedrijf? Kan ik de rekeningen wel betalen? Kan ik mijn personeel wel betalen? Is er straks voor mij als jongere wel werk? Hoe betaal ik de huur van mijn kamer, nu mijn bijbaan is weggevallen? Allemaal zorgen en ze zijn begrijpelijk nu we een halve lockdown ingegaan zijn. De economie zal weer klappen oplopen. Hoe gaat het verder? Maar hoe ga je nu met de zorgen om? Wat kan de Bijbel mij daarover leren?

Belofte gedaan.
Hoe het verder gaat? Ik weet het ook niet. De toekomst ligt in het verborgene. Ik las op mijn Visje-scheurkalender; Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar wel Wie de toekomst brengt. En dat is een bemoediging. De wereld en haar geschiedenis, heden en toekomst ligt in de handen van de Heer. En daar is het veilig, want Hij is de almachtige en alwetende eeuwige God, die de eeuwigheid kan overzien van het begin tot aan ….. We kunnen het met een gerust hart aan Hem overlaten. En wat nu zo mooi is is dat Hij ons dan niet met een kluitje in het riet stuurt. Nee, Hij heeft beloften gedaan. Wie in zijn Bijbel de beloften van God opzoekt, zal er velen tegenkomen. Toch komen ze allemaal op hetzelfde neer. Ik heb er twee uitgelicht, “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, je God, staat je bij”, Jozua 1 : 9. En verder in het Oude Testament staat in Jesaja 41 : 10: “Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand”. ‘Ja, mooie woorden’, zeg je misschien, ‘maar gelden die dan ook voor mij? Ze zijn al duizenden jaren geleden uitgesproken’. Ja, deze woorden, deze beloften gelden ook voor jou en mij, want anders had God er niet zoveel moeite voor gedaan om ze te laten opschrijven en ze te behouden tot in onze tijd. En weet je wat nog opmerkelijker is? Zijn meest belangrijke belofte deed Hij zelfs al helemaal aan het begin van de Bijbel. Toen beloofde Hij de komst van de Messias, Zijn eigen en eniggeboren Zoon, onze Here Jezus Christus. De Bijbel staat vol met Gods beloften. Ja, zelfs Zijn eigen Naam is een belofte. Jahweh, Ik zal er zijn of ik ben erbij, betekent dat. Daarmee maakte Hij zich aan Mozes bekend. ‘Maar hoe helpt me dat nu in deze onzekere tijden’?, vraag je. Geeft dit meteen een oplossing voor je directe probleem, voor je acute situatie? Dat weet ik niet, maar er is er Eén die het wel weet. Al merk je er misschien niets van, wanneer je het in Zijn handen legt gaat Hij ermee aan de slag. Hoe weet ik dat? Omdat Hij heeft bewezen betrouwbaar te zijn. Hij doet wat Hij belooft. Hij zal je sterken, helpen, steunen, want Hij is erbij.

Belofte vervuld.
Hoe weet ik dat Hij betrouwbaar is ? Dat Hij doet wat Hij belooft ? Omdat Hij dat al gedaan heeft. Hij beloofde Zijn Zoon, de Messias, de Zaligmaker, onze Heer en Redder. Al heel lang geleden. En Hij kwam ! Met de geboorte van Jezus Christus kwam de Messias naar deze aarde. Gods eigen Zoon. God loste zijn belofte in. En met Jezus komst werden ook andere beloften vervuld, de belofte van de vergeving van zonden, bijvoorbeeld. En dat niet voor even, maar voor eeuwig en afdoende. In het Oude Testament moesten er in Jeruzalem telkens offers worden gebracht voor de zonde van het volk. Er vloeide bloed, om er voor te zorgen dat niet het bloed van het volk Israël vloeien zou. En eens per jaar was er de grote verzoendag. Moet je eens indenken duizenden en nog eens duizenden dieren werden er geofferd, om tijdelijk te zorgen dat God niet de zonden van het volk hen zou aanrekenen. Maar toen kwam Christus en weer vloeide er bloed. Aan het kruis van Golgotha. Maar nu eens en voor altijd. Er was geen herhaling meer nodig. Het was afdoende en voor eeuwig. Het was het bloed van de Zoon van God. Hij betaalde voor onze schulden en onze zonden. En daarmee vervulde Hij de belofte van vergeving. Wie dus Hem als zijn Heer en Redder aanneemt, ontvangt vergeving van Zijn zonden en toegang tot het eeuwige leven. Weer een belofte die is vervuld. Je kunt de engel met het zwaard passeren en krijgt weer toegang tot het Paradijs, maar nu het eeuwige Paradijs, het Nieuw Jeruzalem, de nieuwe hemelaarde. God is betrouwbaar, Hij deed Zijn woord gestand. Wat Hij beloofde deed Hij. ‘Maar hoe weet ik dat nu voor mijn dagelijks leven, nu’? Uit eigen ervaring weet ik dat je soms het idee hebt alsof je in een zwart gat kijkt. Er lijkt geen einde aan je moeiten te komen. Daar kan je moedeloos van worden. Maar ik weet ook uit eigen ervaring, dat wanneer je terug kijkt, je andere dingen ziet. Ik heb mogen opmerken in mijn leven dat, wanneer ik terug keek, zag dat God er bij was in de momenten die ik als uitzichtloos ervaarde. Dat Hij telkens uitkomst gaf en nieuwe mogelijkheden gaf. Zelfs daar waar ik ze niet had opgemerkt. Als ik terug kijk dan zie ik dat Hij mij sterkte, op die momenten dat ik er doorheen zat. Dat Hij mij hielp, door nieuw perspectief en dat Hij mij steunde, toen ik die nieuwe weg insloeg. Hij vervulde dus Zijn belofte aan mij. Kijk daarom terug in je leven. Merk Gods hand in je leven op. Klamp je vast aan de wetenschap dat Hij er altijd bij is. Misschien komt de oplossing van je problemen en moeiten niet zoals jij gedacht had. Maar het cliché is een waarheid als een koe, God sluit deuren, maar opent weer nieuwe vensters. En ik ben er van overtuigd dat wanneer je over tien jaar terug kijkt je opmerkt waar, wanneer en hoe Hij jou heeft gesteund, geholpen en gesterkt. Maar dat werkt alleen wanneer je je leven in Zijn handen legt, vol vertrouwen.

Belofte hernieuwd.
Je kan dat rustig doen, want het bleef niet bij gedane en vervulde beloften. Hij heeft Zijn beloften ook weer hernieuwd in het Nieuwe Testament. “En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”, Mattheüs 28 : 20b. Hij was erbij, Hij is erbij en Hij blijft erbij. Daar mag je op rekenen. En onze Bijbeltekst zegt het ook. Het heeft geen zin om je zorgen te maken over zaken die je niet zelf in de hand hebt. Want wat helpt het? Je kunt door je zorgen te maken nog geen el aan je levensduur toevoegen. En dan nog, waarom zou je je zelf eigenlijk zorgen maken? Over eten of drinken of kleding. God geeft deze aan schepselen die veel minder belangrijk zijn dan jij, in Zijn ogen. Nu dan als Hij dat al doet voor de vogels en de bloemen op het veld. Dan zal Hij dat toch zeker voor jou doen. Je kunt je natuurlijk enorm zorgen gaan maken over je toekomst en dat is natuurlijk ook heel menselijk. Maar het is menselijk naar onze oude mens. De nieuwe mens, die Jezus Christus als zijn Heer en Redder heeft aangenomen, moet dat niet doen. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Je kunt als schepsel nog geen minuut vooruit kijken. Die dag komt wel. Je hebt genoeg aan deze dag. Zorg dat je vandaag met Hem leeft. Dat je bij Hem hoort, je je leven vandaag in Zijn hand legt. Daar heb je je handen al meer dan vol aan. ‘Moet ik dan maar zorgeloos gaan leven’? Je moet je voorzorgsmaatregelen nemen, doen wat in je macht ligt. Dat wat jij zelf kunt doen. Al het andere moet je aan Hem overlaten. Het gevaar is dat als wij ons zorgen gaan maken over zaken die we niet in de hand hebben, dat we ook niet doen wat we wel kunnen doen. Wat kunnen we dan wel doen? “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”, Mattheüs 28 : 33. Dat wil zeggen; leef als een kind van God, door Christus bevrijdt, in geloof en vertrouw op God. En je zult ervaren dat al het andere zich vanzelf oplost. Misschien niet zoals jij verwacht had, maar wel zoals Hij bedacht had. En dat is het beste wat je kunt overkomen. Vast en zeker.
F.L.