• Pastoralia 120: De Waarheid bevrijdt.

    Pastoralia 120: De Waarheid bevrijdt.

15 april 2021

Bijbeltekst: Mattheüs 27 : 57 t/m 28 : 15.

Weet u het ook niet meer? Wat is nu waar? Kan je dat vaccin van AstraZenica nu wel of niet laten zetten? Wat moet je nu geloven? Is het risico zo klein dat het verwaarloosbaar is of kan je het maar beter laten voor wat het is? En wat zit daar achter? Is het, wat sommigen ons willen doen geloven, de macht van de Farmaceutische industrie ? Wat is waarheid en welke theorie is waar? Het duizelt je soms, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Laten we eens kijken welke richting de Bijbel daarin biedt.

Proces Verbaal.
Wat is waarheid ? Deze retorische vraag stelde de Romein Pontius Pilatus, zie Johannes 18 : 38. Waarheidsvinding is belangrijk bij een rechtszaak. Dus ook bij het verhoor van Jezus door Pilatus. Maar welke stappen moet je daartoe nu nemen? Allereerst probeer je de feiten op een rijtje te krijgen, het liefst van oog- en oorgetuigen. Van hen die erbij waren. Deze ondervraag je en daar maak je een verslag van voor de rechter, een proces verbaal. Laten wij dat ook eens met deze geschiedenis doen. Wie waren de getuigen van de opstanding van Jezus uit de dood ? Vreemd genoeg, niet zijn leerlingen, maar een wacht van soldaten. Hoe was dat tot stand gekomen? De Hogepriesters en Farizeeën herinnerde zich dat Jezus, zij noemen Hem; de bedrieger, gezegd had dat Hij na drie dagen uit de dood zou opstaan. En om te voorkomen dat zijn leerlingen ‘bedrog’ zouden plegen, lieten ze een wacht van soldaten bij het graf zetten, Mattheüs 27 : 63 en 64. Maar wat gebeurt er nu precies? Juist, Jezus staat op uit de dood en de Soldaten ervaren dat aan de lijve. Ze vielen als dood neer, van angst. Zie je de ironie? Terwijl Jezus opstaat uit de dood, vallen de soldaten als dood neer. Wacht, of geen wacht, het maakt geen enkel verschil. De soldaten kunnen er niets tegen doen. Het gaat met zoveel natuurgeweld gepaard, de aarde beefde en de Engel lichte als een bliksem. Dit was een macht waartegen geen soldaat op kon. En er is geen leerling te bekennen. Dus wat nu? Heel tekenend staat er dan “gingen enkele van de bewakers naar de stad”, vers 11. Blijkbaar hadden de anderen er geen vertrouwen in dat dit goed voor hen zou aflopen. En die kans was niet ondenkbeeldig. De Romeinen stonden erom bekend dat soldaten, die hun plicht verzaken, streng gestraft werden. Maar om weer terug te keren naar het proces verbaal, enkele soldaten besloten om het Sanhedrin in kennis te stellen. Ze doen hun verhaal. En deze dienders vertellen kort en bondig wat er is voorgevallen. Je zou zeggen, gezien de feiten en gezien de kennis van de Joodse Raad, “toen Hij nog leefde heeft Hij gezegd: “Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan”, vers 63, zou je toch verwachten dat ze niet meer om de feiten heen kunnen. En de verklaring van de soldaten is glas helder en bovendien komt deze uit onverdachte hoek. Ze hebben niets met Jezus van Nazareth gehad. Proces verbaal opgemaakt. Kat in het bakkie. Nou nee. De waarheid is zo groots en verstrekkend en bovendien zo ongelofelijk dat ze deze niet kunnen omarmen. Maar ze willen die ook niet omarmen, want de Farizeeën geloven niet in de Opstanding van het vlees, in tegenstelling tot de Sadduceeën. Daarover zullen nog heel wat ruzies worden uitgevochten. Paulus maakt later ook handig gebruik van die tegenstelling, zie Handelingen der Apostelen 23 : 6 en 7. De Farizeeën zaten zo vast aan hun eigen denkschema en aan hun status en machtspositie als Sanhedrin, dat ze in plaats van het hoofd te buigen voor de feiten een complottheorie de wereld insturen. Ze kopen de getuigen om. En dezen, bang voor hun hachje, happen graag toe.

Nadere recherche.
Maar in onze ‘rechtszaak’ gaat het om waarheidsvinding. En een andere Romein heeft een principe ingevoerd dat tot op de dag van vandaag nog wordt toegepast in gerechtelijke onderzoeken. Marcus Tullius Cicero voerde het begrip Cui Bono? in. Wie heeft er baat bij? Hij stelde dat diegene die baat heeft bij een misdrijf, de dader moet zijn. Laten we dit principe eens toepassen bij deze complottheorie. De leerlingen hielden zich schuil. Ze waren bang, verward, verbijsterd en verdrietig. Ze zochten steun bij elkaar. Er kwam zelfs niet bij hen op, dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. En toen de moedigsten van hen, en dat waren nota bene een paar vrouwen, op die zondagmorgen op pad gingen naar het graf, toen wisten ze niet wat ze zagen. De steen was reeds weggerold. En toen hen het grote en goede nieuws verteld was, wat deden ze toen? Ze vluchtten! “Ze gingen naar buiten en vluchtten weg bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik”, Marcus 16 : 8. En later zegt Maria van Magdala het zelf tegen de mannen, Engelen, in het graf, “ze hebben mij Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem naartoe gebracht hebben”, Johannes 20 : 13. In haar verdriet zag ze niet eens dat het Engelen waren. En even later vraagt ze het nota bene aan Jezus zelf, die ze aanzag voor de tuinman; “Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen”, Johannes 20 : 15. Er heerst alom verwarring onder de leerlingen en de vrouwen. Niet bepaald een groep die een complot beraamd om de Opstanding te faken en daarvoor het lichaam weg maakt, sterker nog, ze weten niet eens waar het lichaam is. Bovendien hebben ze er ook geen baat bij. Want dat zou hen alleen maar weer in aanvaring brengen met het Sanhedrin en daar waren ze als de dood voor. En ook Pilatus zal er niet blij mee geweest zijn. Zij dachten eindelijk van die ‘rebelse bedrieger’ af te zijn en dan zouden die leerlingen zulk een stunt uithalen, nee dat zouden ze niet geduld hebben. En ook Pilatus zal niet blij zijn geweest als de ‘Koning van de Joden’ nog zou worden opgevoerd, dat taste zijn autoriteit aan. Nee, de leerlingen hebben er geen baat bij en ‘geloven’ er zelf ook niet in. Maar het Sanhedrin had er wel baat bij. Zij konden twee vliegen in één klap slaan. Ze zouden die volgelingen van Jezus van Nazareth belachelijk maken met hun fantastische verhaaltjes en bovendien konden ze met behulp van Pilatus de restant van de weerstand opruimen. Rust onder het volk en hun machtpositie en status blijft gehandhaafd.

Concluderend Vonnis.
Wat nu te denken van deze complottheorie ? Kunnen we een vonnis uitspreken? Veritas vos liberabit. Dat is latijn en betekent; De Waarheid zal jullie bevrijden. En komt uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8 : 32. Ik zou willen zeggen, hang deze spreuk aan de muur. Luister niet naar allerlei vergezochte complottheorieën, ze zijn vaak een samengeraapte hoop nonsens, waarin een beetje waarheid is gemengd. Maar halve waarheden zijn hele leugens. En dit complotverhaal van de Joodse Leiders is dé grootste leugen ooit. En het treurige is dat het overgrote deel van de Joden dit nog steeds geloofd. “En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde”, Mattheüs 28 : 15. ‘Is dat erg dan’? Ja, want daardoor verwerpen ze de Heer van het Leven. Jezus is dé weg, dé waarheid en hét leven. Door dat te ontkennen missen we de redding die tot leven leidt, het eeuwige leven. Het vonnis luidt dus; de Heer is opgestaan. De soldaten hebben het gemerkt. De leerlingen hebben het vallend en struikelend, maar ook opkrabbelend en opstaand aanvaard in geloof. De Joodse Raad heeft het verworpen en de leugen de wereld ingestuurd, terwijl ze beter wisten. En wij? Wat gelooft u/jij? Ik hoop toch van harte dat u/jij in de Opstanding van de Heer gelooft. Want “als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog gevangene van uw zonden. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn”, 1 Corinthiërs 15 : 17 t/m 19. Maar God zij dank, de waarheid bevrijdt. “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen”, 1 Corinthiërs 15 : 20. Niemand kon dat tegenhouden, zo liet ons verhaal zien. En daarom zijn wij de gelukkigste mensen die er zijn. Of niet soms?
F.L.


Bijbeltekst van de dag