• Pastoralia 122: Van Doornenkroon naar Hemeltroon.

    Pastoralia 122: Van Doornenkroon naar Hemeltroon.

12 mei 2021

Bijbeltekst: Handelingen 1 : 8 t/m 14.

Hoe gaat het bij u? Werkt u vanuit huis? En hoe vindt u dat ? Bent u daar wel tevreden mee of loopt u tegen dingen aan die minder positief zijn? U mist misschien het contact met uw collega’s of het kost u nogal wat moeite om de ander duidelijk te maken wat u wilt of bedoelt, via de sociale media. U hebt het gevoel dat dit toch niet goed overkomt. Liever zou u dat onder vier ogen met hem of haar bespreken, maar ja, corona he. Soms is het effectiever dat u naar kantoor gaat. Zo is het ook met Hemelvaart. Laten we eens zien waarom?

Naar het Paleis.
Jezus heeft zijn ‘missie’ hier op aarde voltooit, toen Hij uitsprak het is volbracht. Hij is gestorven en begraven, maar ook weer opgestaan uit de dood, zoals Hij voorzegt had. Zijn werk is af op aarde. Hij heeft gedaan waarvoor Hij naar deze aarde kwam. De rekening betalen die de mensheid had openstaan bij God, Zijn Vader. Hij heeft volkomen en afdoende betaald voor onze zonden. Na die dag van de afrekening zaten de discipelen in zak en as. Hun Heer en Meester was dood en begraven. Maar toen Hij die zondagmorgen was opgestaan konden ze dat nauwelijks geloven. Hij was er weer, hun Heer en Meester was weer levend onder hen. Maar als je nu zou verwachten dat ze gewoon de draad weer konden oppakken dan vergis je je. Want er was toch iets veranderd. Jezus laat dat ook zelf merken, bijvoorbeeld naar Maria van Magdala, Jezus zei; “Houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is”, Johannes 20 : 17. Wanneer je dit leest komt dat vreemd over. Wat bedoelt Jezus hier? Spreekt Hij zichzelf niet tegen? Hoe kan Maria Hem vasthouden als Hij naar de Vader is gegaan? Je zou toch denken dat ze Hem nu kan vasthouden, daar in die hof. Want als Jezus naar de hemel is gegaan dan kan dat toch niet meer? Ik denk dat Jezus naar de hemel ging om voor ons te kunnen zorgen en dat Hij daardoor dichterbij ons kwam dan ooit te voren. Misschien is Hij daar in de hof fysiek aanwezig, maar Hij kan pas echt dicht bij ons komen als Hij in de hemel is. Hoe zit dat dan? Jezus ging naar de hemel om zijn plaats naast Zijn Vader in te nemen in het hemels paleis. Hij zit bij Vader in de Troon. Maar Hij ging niet naar het paleis om er een feestje te bouwen en op Zijn lauweren te rusten. Nee, onze Heer ging met een ‘missie’ naar het hemels paleis. Hij ging er voor ons zorgen. Allereerst door de Trooster, de Heilige Geest te zenden naar ons hier op aarde. Tien dagen na Zijn hemelvaart. Dat had niet gekund als Hij nog op aarde zou zijn. Is dat belangrijk dan? Maria mocht Jezus niet fysiek vasthouden, maar ze kreeg iets veel mooiers en kostbaarders. Jezus kwam IN haar hart wonen door Zijn Geest. Dichterbij kan Hij niet komen. Dat is veel sterker dan fysiek contact. Het is een wonder van genade dat God in je komt wonen. En dat kon alleen doordat Jezus naar het Paleis van Zijn Vader gegaan is en op de Troon plaats heeft genomen. Door weg te gaan, kwam Hij weer terug. Maar nu dichterbij dan we ons, dan Maria, zich maar kon voorstellen. Bovendien kneep Hij er ook niet stiekem tussen uit en deed dat ook niet sjofeltjes, zo van doei, tot later, of zo iets. Nee, Hij deed dat zegenend; “Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel”, Lucas 24 : 51. Dat is veel zeggend. Hij stuurde ons niet met een kluitje in het riet, maar met de zegen van de Heer.

Onze Parakleet.
‘Nou dat Jezus naar de hemel moest gaan om Zijn Geest te kunnen zenden dat begrijp ik, maar is dat alles’? Dat Hij de Heilige Geest naar deze aarde zond heeft nog een belangrijke reden. Hij woont niet alleen in je, nee, je bent ook verzegeld met de Heilige Geest. Wanneer je geloofd en Hem aanneemt als je Heer en Redder, dan komt Hij in je wonen. Dat is het teken dat je bij Hem hoort. ‘Hoe kan ik dat zien dan’? “De Geest van God herkent u hieraan; iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God”, zegt Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 4 : 2. Dus geloof je dat en belijdt je dat, dat wil zeggen zeg je dat na, dan heb je de Geest van God. En als je de Geest van God hebt ben je een kind van God. Dan sta je geschreven in het Boek van het Leven, het Boek van het Lam. Om het eens anders voor te stellen, dan heb je een stempel ontvangen: MIJN. Doordat Jezus naar de hemel ging kon dat stempel gezet worden. Het lijkt een beetje op de troonsbestijging van Koning Willem Alexander. Voordat hij koning werd had zijn handtekening staatrechtelijk geen betekenis, maar nu als Koning heeft zijn handtekening wel betekenis. Een wet wordt pas wet als de handtekening van de koning er onderstaat. Maar daarvoor moet hij wel eerst de troon bestijgen. Maar Jezus ging nog om een andere reden naar de hemel, dat zegt Hij zelf in Lucas 24 : 49; “Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost”. Hij ging dus naar de hemel om ervoor te zorgen dat wij hier op aarde zouden ontvangen wat ons is beloofd. ‘En wat is dat dan’? De vergeving van de zonden en het eeuwige leven. Daar werkt Jezus dagelijks aan. Dat is Zijn ‘missie’ nu. Hij treed op als pleitbezorger, als Parakletos ( Grieks ), als Parakleet. En daarin werkt Hij nauw samen met de Heilige Geest. Parakletos betekent namelijk niet alleen pleitbezorger, maar ook trooster. Je zou dus kunnen zeggen Zijn ‘veldmedewerker’, de Heilige Geest en de Heer werken samen om voor ons te pleiten tegenover Vader. En dat doen Zij op twee manieren. Hij, Jezus, kan met ons meevoelen. Hij weet wie we zijn, wat we zijn. Hij kent onze zwakheden en moeiten. “Want de Hogepriester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde”, Hebreeën 4 : 15. En daarom kan Hij de Vader er aan herinneren dat Hij voor onze zonden is gestorven en heeft betaald. En de Geest helpt ons hier op aarde; “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten”, Romeinen 8 : 26. Zo zijn Zij Parakleet voor ons. En zo ontvangen wij de beloften die aan ons, Gods kinderen, zijn gedaan. Zo zorgt Jezus voor ons hier op aarde in de hemel. En Zijn Geest troost ons en zorgt dat wij aan al Christus’ weldaden deel hebben en Hij blijft eeuwig bij mij , zo zegt de Heidelbergse Catechismus, Zondag 20.

Naar het Paradijs.
En wat is dan het doel van die zorg? Straks na de jongste dag, zal de hemel neerdalen op aarde. En op die nieuwe hemelaarde zal God wonen tussen de mensen. En Jezus zorgt er nu al voor dat dit wordt voorbereid. Dat heeft Hij zelf gezegd. “In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers, zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen en dan zullen jullie zijn waar Ik ben”, Johannes 14 : 2 en 3. Daar is onze Heer nu druk mee in de hemel. Dat kost tijd, maar Hij is er mee bezig. En als straks het paradijs op aarde hersteld zal worden, wanneer de nieuwe hemelaarde ontstaat, dan zullen wij daar bij Hem zijn. ‘Maar zal dat ook voor mij zijn dan’? Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Redder, dan hoor je erbij. Maak je maar geen zorgen zegt Jezus; “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij”, Johannes 14 : 1. Met andere woorden geloof in God en in Zijn belofte in Jezus Christus. Onze Heer zal ervoor zorgen. Hij heeft immers alle macht in de hemel en op aarde, Mattheüs 28 : 18, daarom gebeurd wat Hij wil. En zullen de beloften aan jou gedaan ingelost worden. Hij die een doornenkroon droeg ontving de koningskroon en zit in de hemeltroon en regeert. “Maakt Hem nu tezaam groot, verheft Zijn naam. Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, die met macht gekroond op de Sion troont. Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here”. Psalm 99 : 8 Berijmt.
F.L.


Bijbeltekst van de dag