Skip to main content
  • Pastoralia 130: Jezus volgen op je CPS

    Pastoralia 130: Jezus volgen op je CPS

07 oktober 2021

Bijbeltekst: Johannes 10 : 1 t/m 5.

Wanneer je op reis gaat naar een plaats die je niet kent gebruik je tegenwoordig een TomTom. Op ongebaande wegen kan je ook je GPS gebruiken. Dat is in het gewone leven zo. Maar hoe doe je dat nu in je geestelijk leven. Hoe vindt je nu je weg in het leven? Waar heb je nu houvast aan? Want het laatste wat je wilt is verdwalen in deze wereld, nietwaar? Misschien vroeg u zich dat ook al tijden af. Waar kan ik nu op vertrouwen op mijn levensweg? Laten we daar samen eens over nadenken.

Kompas van het woord.
Er moet toch ergens een soort van handleiding zijn, een routebeschrijving voor je levensweg? En dat is ook zo. Voor een christen is dat de Bijbel. De Bijbel is Gods woord. Daarin vertelt Hij allereerst aan ons wie Hij zelf is. Nu hebben mensen vaak een gebruiksaanwijzing. Bij de één moet je dit niet doen en bij de ander moet je dat niet zeggen, want anders jaag je ze tegen je in het harnas. Maar het vervelende is dat je dat niet van te voren weet. Je moet dat vaak zelf maar uitzoeken. En daar komt nog bij dat ze vaak zelf niet eens weten hoe dingen bij henzelf werken. Of ze hebben er een te rooskleurige kijk op. Vaak door schade en schande kom je te weten hoe je iemand moet behandelen. Maar dat is niet zo met God. In de Bijbel vertelt Hij precies wie Hij is en wat Hij graag ziet dat wij doen en ook wat wij nalaten moeten. Hij heeft daarbij ook nog eens de tien woorden van Zijn verbond gegeven, waarin Hij precies aangeeft hoe Hij wil dat wij leven zullen. Maar wij mensen hebben deze tien geboden vaak losgemaakt van de relatie met God. We hebben ze een zelfstandige rol gegeven. En ze daarom vaak onpersoonlijk gemaakt. Maar God heft Zijn tien woorden niet voor niets aan met “Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd”. Hij verbindt de tien woorden nadrukkelijk aan zichzelf. En wie is Hij dan? Jouw bevrijder, jouw verlosser. Dit is overigens maar één van Gods namen. Maar uit Zijn woord kan je Hem leren kennen, wie Hij voor jou is. Tegelijkertijd kan je ook uit Zijn woord leren hoe God wil dat wij leven zullen, zoals in Zijn tien woorden vervat. Maar ook nog op meerdere andere plaatsen beschreven. Ook Gods Zoon leert ons hoe wij leven moeten. Dat doet Hij onder andere in de zogenaamde Bergrede, Mattheüs 5 t/m 7. En als je die leest dan zie je dat Jezus een nadere uitleg en ook aanscherping geeft van die tien woorden. Maar Hij koppelt er ook meteen de consequentie aan, als je niet doet wat God van je wil. En net doen alsof helpt je niet, dat heeft Hij meteen door. Want Hij kent ons hart. Hij zegt dan; “Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen hij die handelt naar de wil van mijn hemelse Vader”, Mattheüs 7 : 21. Je hebt een kompas gekregen uit Gods hand, Zijn woord, de Bijbel. Maar dan moet je dat kompas ook gebruiken. Er dagelijks in lezen, zodat je wegwijs wordt in een leven met de Heer. Zodat je je weg kunt vinden naar Zijn koninkrijk. Maar lezen is niet genoeg, je moet er ook naar doen. ‘Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat moet aanpakken’? ‘De Bijbel is niet altijd duidelijk voor mij en ik begrijp niet alles, wat dan’? Kijk dan naar Gods Zoon, want als je Jezus kent, dan ken je de Vader ook.

Online staan met Jezus.
In het dagelijks verkeer heb je veel aan een GPS, ( Global Positioning System ) om je weg te vinden, ook de TomTom is daar op gebaseerd. Nu ken je misschien wel je topografie, maar hoe je nu precies waar komt blijft toch lastig. Er zijn nogal wat obstakels en wegen lopen niet lijnrecht van a naar b. Voor ons geestelijk leven hebben we een CPS ( Christian Positioning System ). Je kent Gods woord, je leest erin. Maar het blijft toch lastig om je weg te vinden, want niet alles in het leven verloopt via duidelijke lijnen. Maar Jezus, Gods Zoon, wordt ons door Johannes voorgesteld als het vleesgeworden Woord van God. “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader”, Johannes 1 : 14. Dat woord van God, de Bijbel gaat over Jezus, over Zijn komst, over Zijn tijd op aarde en over Zijn wederkomst. Alles wijst naar Hem. Ja, de Bijbel, het woord van God is Jezus, het vleesgeworden Woord. Heb je het dus moeilijk met het begrijpen van de Bijbel, wendt je dan tot Jezus. Tune in bij Hem, je Christian Positioning System. Stem af op Hem. ‘En hoe doe ik dat dan’? Door te bidden. Door met Hem in contact te staan. Velen van ons staan de hele dag online. De whatsapp en andere sociale media spelen een grote rol in ons leven. Zelfs zodanig dat we deze zelfs niet meer weten uit te schakelen. We zijn er steeds afhankelijker van geworden, ook ikzelf merk ik. En dat werd helemaal duidelijk toen er een grote storing was bij Facebook, whatsapp en Instagram, laatst. Velen voelden zich onthand. Wat vreemd dan eigenlijk dat we nauwelijks online lijken te staan met Jezus. Dat is voor een christen eigenlijk onbestaanbaar. Het is alsof je je CPS hebt uitgeschakeld. Hij is onze Herder. En in onze Bijbeltekst zegt Jezus, “Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen”, Johannes 10 : 4. Dat is dus het enige wat wij hebben te doen. Naar Zijn stem luisteren en Hem volgen. Maar dan moet je wel voortdurend online met Hem blijven staan, zodat je Zijn stem blijft horen. Wie het contact verlies, raakt zo maar de aansluiting met de kudde kwijt en verdwaalt. Hij brengt zichzelf in gevaar. Wie midden in de wildernis zijn GPS uitzet, kan zomaar in allerlei moeilijkheden komen. En je komt niet aan waar je naar toe wilde. Helaas zijn er nogal wat mensen die denken het zelf wel te weten, of die denken dat er wel andere wegen zijn die naar Rome leiden. Of beter naar de Vader, naar het Koninkrijk van de hemel. Maar Jezus waarschuwt; “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij”, Johannes 14 : 6. Daarom moet je afstemmen op Hem, daarom moet je je CPS laten aanstaan. Want alleen zo kom je waar je wezen wilt.

Luisteren naar de Geest.
‘Maar misschien houdt ik het niet vol’ ‘Er komt zoveel op je af in het leven, er zijn zoveel zaken die je aandacht vragen’. Dat is helemaal waar. Wij kunnen verstrikt raken in onze aardse besognes. Opgeslokt worden door de ratrace van een carrière. Of we horen zoveel meningen en geluiden, dat we het spoor bijster lijken te raken. En in deze digitale wereld speelt dat nog meer dan voorheen. We kunnen onszelf over alles informeren, op elk moment van de dag, vierentwintig zeven per week. Maar worden we daar wijzer van? Je hoeft niet overal een mening over te hebben en je behoeft niet alles te weten. Paulus geeft daar in een ander verband al een relativerende kijk op. “Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik geloof dat bergen kan verplaatsen- had ik de liefde niet, ik zou niets zijn”, 1 Korintiërs 13 : 2. Hij spreekt hier over de liefde. Maar wat treft is, dat hij al het andere relativeert. Het is niet zo belangrijk. Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Met alle kennis en alle informatie ga je ten grondde, als je Jezus niet hebt. Want Hij is de weg en de Waarheid en het leven. En gelukkig heeft elk kind van God de Heilige Geest gekregen. Die woont in je. Hij wijst je voortdurend op wat er toe doet. Jezus Christus, de gekruisigde, 1Korinthiërs 2 : 2. Hij spoort je aan om je CPS altijd aan te hebben. Met Jezus online te staan, vierentwintig zeven. Dan vindt je je weg in het leven, de weg die naar het Koninkrijk loopt. Dan kom je thuis. Luister naar de Geest in je, want Hij wijst op Jezus. En Jezus brengt je bij de Vader. Zeker weten!
F.L.