• Pastoralia 136: De beste wensen van Jezus, onze Heer!

    Pastoralia 136: De beste wensen van Jezus, onze Heer!

06 januari 2022

Bijbeltekst: 2 Corinthiërs 13 : 13.

Een nieuw jaar. En dan hebben we de goede gewoonte om elkaar het beste toe te wensen. Nog mooier is het als we elkaar veel heil en zegen toewensen. Maar heeft dat wel zin? Jaren komen en jaren gaan. En het lijkt wel alsof onze wensen er niet toe doen. Want het jaar komt toch wel om. De één overkomt dit, de ander maakt dat mee. En het lijkt wel of dat allemaal automatisch gaat. Hebben de Deïsten gelijk als ze beweren dat God de wereld heeft geschapen en zich daarna er niet meer mee heeft bemoeid? Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo is. Laten we eens samen onderzoeken hoe dat zit?

Heil.
Het beste wat we elkaar kunnen toewensen is veel heil en zegen. Dat is niet alleen een mooie oude wens, maar het heeft ook inhoud. Want ‘de beste wensen’ blijft wat vaag, wat ongedefinieerd. Je kunt er alle kanten mee op. O, het is niet verkeerd wanneer we elkaar het beste wensen. Maar het blijft wel wat aards georiënteerd. De één hoort er dit in, de ander dat. De één hoort er in; een glanzende carrière, de ander een goede gezondheid en weer een ander een bloeiende relatie. Allemaal niet verkeerd, maar wel allemaal aards. En daardoor vergankelijk. En wanneer dit dan niet komt, of bij de handen afbreekt dan is men ontredderd. Heil en zegen gaat dieper. Laten we eerst eens kijken naar heil. Heil komt van heel. In het Duits is heilen, heel maken , beter maken. Je wenst iemand toe dat zijn of haar leven heel mag worden. Maar dat is Bijbels iets meer dan alleen maar beter maken, genezen. Het is een wens waarbij wij elkaar toewensen dat de gebrokenheid in ons leven heel gemaakt zal worden. En iedereen kent gebrokenheid in zijn of haar leven. Je worstelt met depressies of met een minderwaardigheidscomplex. Of je worstelt met een gebroken relatie, je bent gescheiden of je ziet je kinderen niet meer. Je bent ziek, chronisch ziek misschien of je bent niet meer in staat om te werken door invaliditeit. Je bent aan de zijlijn van de maatschappij komen te staan door ouderdom of door dat je werkloos bent. Of je hebt iemand verloren waarvan je veel hield. Kortom of het nu binnen in je zit of van buitenaf komt, iedereen kent wel de gebrokenheid van het leven. Die gebrokenheid is het gevolg van de zonde. “Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je tot stof keer je terug”. Genesis 3 : 17b t/m 19. Door onze schuld is de gebrokenheid op de aarde gekomen, door onze schuld is de schepping gebroken. En het is als met een vaas die in honderden stukjes is gevallen, lijmen gaat niet meer. En al zou dat voor een groot deel lukken, hij blijft er gebroken uit zien door de vele barsten. En hij blijft zwak en broos. Maar er is er één die dat alles weer heel kan maken. Die op wonderbaarlijke wijze de vaas er niet alleen laat uitzien zoals hij was, nee, hij maakt die vaas nog mooier en beter dan hij ooit geweest is. En dat is onze Heer en Redder, Jezus Christus. “Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, Zijn striemen brachten ons genezing”, Jesaja 53 : 4a en 5. Voor onze gebrokenheid werd Hij gebroken en daardoor werden wij genezen, geheeld. Worden wij weer heel gemaakt. Wat een mooie wens is dat om elkaar toe te wensen!

Zegen.
Maar naast heil wensen we elkaar ook zegen toe. Maar wat is dat dan zegen? Daarover wordt nog wel eens wat aards gedacht. De zogenaamde welvaartstheologen leggen dat uit als rijkdom en voorspoed. Je wordt welvarend en rijk als je Jezus volgt, verkondigen ze, en bedoelen dan ook materiele rijkdom. Maar we weten inmiddels dat de enige die er beter van worden deze welvaartstheologen zelf zijn. Nu wil ik niet zeggen dat rijkdom en welvaart geen zegen kunnen zijn. Kijk maar naar Abraham , Job en Salomo zij waren allemaal rijk en dat was een zegen van God. Maar niet voor niets wensen we elkaar heil en zegen toe. Want als je leven heel is in de Here, kan materiele rijkdom een zegen zijn. Want dan stel je je rijkdom in dienst van de Heer. En dat dan ook van harte en zonder terughoudendheid. Niet zoals Ananias en Safira dat deden. Want rijkdom kan ook je val worden en dan wordt wat een zegen moest zijn een vloek. Jezus waarschuwt daar ook voor; “Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan”, Mattheüs 19 : 23. Waarom? Omdat hij vast zit aan zijn bezit. Kijk maar naar de jongeman waarover het gaat in dit hoofdstuk in Mattheüs. Wat een zegen van God was werd een vloek, omdat hij zijn vertrouwen op zijn rijkdom zette en niet op God. Dus zegen is niet per definitie welvaart. En ook niet dat we krijgen waar we om hebben gevraagd. Zelfs niet als het om genezing gaat. Als je een goede gezondheid hebt dan is dat een zegen van de Heer, zowel een fysieke als mentale gezondheid. En daar mag je dankbaar voor zijn. Maar niet iedereen geneest. En toch kan men een grote zegen van God ervaren. Hoe zit dat? Ze ervaren Gods aanwezigheid. Hij heeft dat ook belooft; “Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten”, Jozua 1 : 5c. Zij ervaren Gods aanwezigheid in hun lijden. Ze voelen zich gedragen. Hij is erbij. Hij kent hun pijn en angst en verdriet. En ze putten kracht uit die ervaring. En dat is ook zegen van God. En ook daarvoor heeft onze Heer en Redder gezorgd, doordat Hij aan het kruis van Golgotha door Zijn eigen Vader werd verlaten; “Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”, Marcus 15 : 34. Doordat Hij door God verlaten werd en zo voor onze zonden betaalde, zullen wij nooit meer door God verlaten worden. In wat voor situatie wij ons ook mogen bevinden. Dat is de zegen van de Heer. Hij is altijd bij ons wat er ook gebeurd en waar we ook zijn. Wat ons ook maar overkomen zal, ook in dit nieuwe jaar. Daarom is het zo’n mooie nieuwjaarswens, want je wenst iemand nogal wat toe.

Zichzelf.
En het mooiste is nog wel dat God ons zichzelf toewenst. Kijk maar naar onze Bijbeltekst. De Apostel Paulus spreekt namens zijn Zender, de Heer Jezus ons deze zegen toe. Een zegen die we elke zondag mee krijgen in de kerk. Hij spreekt van genade, dat is Gods gunst, hij spreekt van Gods liefde en in Gods liefde geeft Hij zich helemaal, zoals een man zich helemaal aan zijn vrouw geeft. En hij spreekt van de eenheid met de Heilige Geest. Hoe? Doordat de Heilige Geest in jou woning maakt. Hij komt wonen in jouw hart. Zo geeft de drieenige God zich aan ons. God geeft zichzelf. Hij wil met ons omgang hebben. Hij wil onze Vader zijn en Jezus wil onze Heer en Redder zijn en beiden willen met ons één zijn via hun Heilige Geest. Dat is pas echt Heil en Zegen. Daarom en op deze wijze wenst Jezus Christus onze Heer ons het beste voor het nieuwe jaar. Het beste wat er maar te krijgen valt, Hem zelf. Daar kan toch niets tegenop? Heeft God de wereld aan haar lot overgelaten, nadat Hij haar geschapen had? Zeker weten van niet! Hij stuurde Zijn Zoon. En Hij de Koning van het heelal bestuurd de wereld en komt in liefde naar ons toe. Daarom kunnen we elkaar veel Heil en Zegen wensen, want dat doet ertoe. Want zo komt de Heer in ons leven en maakt ons leven weer heel. In Hem en door Hem worden wij een nieuwe mens, een mens zoals Hij ons heeft bedoelt. Daarom veel Heil en zegen gewenst voor 2022, dé beste wensen voor het nieuwe jaar.
F.L.


Bijbeltekst van de dag