• Stralend leven als herboren in Jezus

    Stralend leven als herboren in Jezus

28 april 2022

Hebt u dat ook wel eens meegemaakt? Na een paar dagen weg of na een bezoekje aan een spa, voelt u zich weer als herboren. U kunt er weer tegenaan. Sommigen hebben een heerlijke vakantie nodig en een ander een dagje in de zon. Maar weer helemaal opgeladen, kan men er weer tegenaan. Soms heeft men de tijd genomen om eens na te denken , te reflecteren en kwam men tot het besluit het anders te gaan doen. Maar hoe zit dat nu op het geestelijk vlak, kunnen we daar ook revitaliseren? Kunnen we ons daar ook zo opladen dat we er weer tegenaan kunnen? Laten we daar eens naar kijken in deze aflevering van wandelgesprekken.

JOHANNES 3 : 1 T/M 21

OPNIEUW GEBOREN
Wie een kind van God wil zijn moet wedergeboren worden. Dat is de les die we uit onze Bijbeltekst kunnen leren. Maar misschien bekruipt u ook wel de knagende vraag van Nicodemus; kan dat wel en hoe dan? Je wordt geboren als baby en daarbij verlaat je het lichaam van je moeder. Je kunt toch niet terug? Zo vraagt Nicodemus. Natuurlijk weet hij wel dat dit niet kan, maar het geeft aan dat hij het niet snapt wat Jezus bedoelt. Hoe zit dat dan? Ja, hoe zit dat nu, kan je jezelf ook afvragen. Nou, je wordt opnieuw geboren, door en in Jezus. Door het geloof in Hem als jou Redder en Heer. Wanneer je Hem aanneemt als je Redder en Heer, je helemaal aan Hem geeft. Je leven in Zijn handen legt dan zorgt Hij dat je wedergeboren wordt. Want dat kan je namelijk niet zelf, dat heeft Nicodemus ook wel begrepen. Toch denkt hij dat hij zelf iets moet doen. Hij heeft het over “voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?”, vers 4b. Daaruit kan je opmaken dat hij denkt dat hij het zelf moet doen. Maar Jezus zegt; wie geboren wórdt. Het is dus geen activiteit van jou, maar het gebeurd jou. Maar hoe dan? Door de Heilige Geest. Hij komt in jou wonen en doet je deel geven aan Christus. Hij laat je opnieuw geboren worden. Een tipje van het geheim daarvan licht Jezus zelf op als Hij zegt; “Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk”, vers 6. Dat is het geheim van het afsterven van de oude mens en het geboren worden van de nieuwe mens. Jouw zonden zijn gekruisigd met Jezus, je bent gestorven met Jezus aan het Kruis, maar ook weer met Hem opgestaan in een nieuw leven. Het leven van de oude mens kan en mag je achter je laten, je mag leven als een nieuwe mens. Niet langer bepalen jou vleselijk, menselijke gevoelens en driften jou leven , maar de heilige Geest die in jou woont. Die Geest van God en Jezus doet jou opnieuw geboren worden. En je mag dan ook leven als een herboren mens. Maakt dat dan de situatie waarin je leeft anders? Nee, dat hoeft niet persé. Maar Hij veranderd jóu. De EO heeft een programma dat heet; God verandert mensen. Daarop is vanuit de rechtzinnige Gereformeerde hoek nogal eens kritiek geuit. Maar het staat als een paal boven water, Gód verandert mensen. Dat behoeft niet altijd met een ‘spectaculair’ bekeringsverhaal, dat kan ook heel geleidelijk. Maar wie ontkent dat God mensen verandert, zegt daarmee dat hij het zelf moet doen. En dat is eveneens ongereformeerd, want dat is werkheiligheid. En dat ontkent de noodzaak om door Gods Geest te worden vernieuwd.

OMKEREN
Maar betekent dat dan dat wij helemaal niets behoeven te doen? Er zijn Gereformeerden die geloven dat je een soort van bijzondere boodschap moet krijgen waaruit blijkt dat je wedergeboren bent. En sommigen wachten hun hele leven al op zo’n boodschap. Maar dat gaat voorbij aan wat de Schrift leert. De Bijbel leert dat wie gelooft, de heilige Geest ontvangt, bijvoorbeeld in Johannes 7 : 39; “Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen”. Wie dus gelooft ontvangt de Geest en de Geest woont in zijn of haar hart. Dan ben je een kind van God. En de Geest maakt het mogelijk dat je dan leeft naar Gods geboden. Dat je een leven leidt naar Zijn wil. ‘Betekent dat dan dat ik perfect ben?’ Nee, perfect wordt je nooit op deze aarde. Want je doet nog wel zonde. Maar dat je zonde doet is nog niet het bewijs dat je niet gelooft. Want Christus heeft nooit gezegd dat wanneer je gelooft je dan perfect zult zijn en geen zonde meer zult doen. ‘Maar wat moeten we dan doen?’, vraag je. Nou, je moet goede werken doen. Dat zagen we ookal in de vorige wandelgesprekken. Dat betekent dus dat je jezelf moet bekeren, omkeren. ‘Maar ik ben toch al gered ?’ Ja, en dat kan niemand je meer afnemen. Als je een kind van God bent, als je bij Jezus hoort dan ga je niet meer verloren. “Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit Mijn hand roven”, Johannes 10 : 28. Als je naam eenmaal is geschreven in het Lamsboek van het Leven, dan ben je behouden. Je redding kan niemand meer ongedaan maken. Maar je naam staat in het Levensboek niet vanwege jouw verdienste, niet op grond dat jij zo perfect bent. Maar op grond van Jezus verzoenende offer aan het kruis. En Hij vraagt van jou dat je een godvrezend leven leidt. ‘Wat is dat een Godvrezend leven, moet ik dan bang zijn?’ Nee, het betekent dat je leeft naar Gods wil. En daar zit, voor ons, de moeilijkheid. In onszelf woedt een strijd. Deze strijd hebben we dagelijks te voeren. Doen we wat we zelf willen of doen we wat God wil. Het is de worsteling waar Paulus over schrijft in Romeinen 7 en 8. “Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen”, Romeinen 7 : 21. Daarom moet je jezelf omkeren. Omkeren van de verkeerde weg, afkeren van het kwade, je bekeren, dagelijks. Dagelijks steeds weer kiezen, nee niet mij wil, maar Uw wil geschiedde. Dat is wat we moeten doen, het goede werken.

VERANDEREN
En hoe meer we dat doen, hoe meer we Zijn wil willen en gaan doen. Hoe meer wij veranderen. Door het doen van het goede zien mensen dat we bij Hem horen. Hoe meer we de wil van de Heer gaan doen, zullen we ook zelf in onszelf die verandering opmerken. God heeft je met Zijn Geest verandert. Je mag dan worden zoals Hij je bedoelt heeft. Je gaat dan steeds meer werken als een reflector. Dan kan de Heer Jezus Christus van jou afstralen. Men gaat Hem in jou herkennen. Want dat is het werkelijke doel van het christelijke leven. Niet dat we een club van heilige boontjes zijn, maar dat we in ons christelijk leven iets van Christus uitstralen. Maar pas op, wij zijn en blijven slechts reflectoren. Hij is het die door ons en in ons leeft en van ons afstraalt. Maar wat prachtig is dat. Want niet alleen straalt Hij van ons af. Wij gaan zelf ook stralen als nieuwe mensen. En het mooie is dat dit ongetwijfeld ook gevolgen heeft voor onze omgeving. Wanneer Christus in ons leeft en we het goede doen, dan wordt de wereld om ons heen daardoor aangeraakt. Er verandert dan ook iets om ons heen. Laten we dan als herboren stralende mensen leven met en voor Christus. En ons zo beschikbaar stellen voor onze Heer om het goede te verspreiden om ons heen. De Geest revitaliseert ons tot nieuwe mensen. En als nieuwe mensen mogen wij het goede doen aan anderen. Zo mogen we iets van Christus laten zien aan de wereld om ons heen. Tot eer en glorie van Hem, die voor ons naar deze wereld kwam, Jezus Christus, onze Heer. Soli Deo Gloria.
F.L.


Bijbeltekst van de dag